top of page
2019-03-15_14-56-46.png
สำหรับเยาวชน ที่หลุดจากระบบโรงเรียน
  • เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด

  • ไม่ต้องเข้าห้องเรียนปกติ

  • เรียนด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต

  • ต่างด้าวเรียนได้ (บังคับภาษาไทย)

  • ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

  • ขอสอบวิชาที่พร้อมก่อนได้   

  • สอบสะสมจนครบทุกวิชา 

  • วุฒิรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

  • ใช้สมัครเรียนต่อและทำงานได้

bottom of page