top of page

บริจาค

PayPal ButtonPayPal Button
2019-03-29_10-55-46.png
  1. กรณีบริจาคเป็นเงิน 

    • โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9886405937 ชื่อบัญชี:มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย หรือ

    • ชำระผ่าน Paypal คลิกปุ่มเหลือง "Donate" 

  2. กรณีบริจาคเป็นสิ่งของ กรุณาติดต่อบริจาคโดยตรง ณ.ที่ทำการมูลนิธิ

If you would want to contribute to FNED's activities, please​ donate​ to​ Krungthai​ Bank​ account​ no.9886405937.

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page