top of page

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครเข้าเรียนระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย สำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ ที่ด้อยโอกาสและประสบปัญหาการเข้าชั้นเรียนปกติ เนื่องจากมีภาระด้านอาชีพ ครอบครัว ความแตกต่างส่วนบุคคล ปัญหาสัญชาติ และวัฒนธรรมถิ่นกำเนิด ให้สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ทุกสถานที่ ทุกเวลา ผ่านอินเทอร์เน็ต

จุดเด่น

  • เรียนครบทั้ง 8 สาระวิชา

  • มีบทเรียนศึกษาด้วยตนเอง 

  • มีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตลอดหลักสูตร

  • ทำงานระหว่างเรียนได้

  • ดูแลครอบครัวระหว่างเรียนได้

  • หลุดจากโรงเรียนกลับมาเรียนได้

  • ติดปัญหาสัญชาติ สมัครเรียนได้

bottom of page