Fees

 

ປະລິນຍາຕີ:

 ຄ່າທໍານຽມການນໍາໃຊ້: ການຫຼິ້ນ

 ຄ່າທໍານຽມ tuition: US $ 100 ຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ

 (40ຫ້ອງຮຽນທີ່ຈະສໍາເລັດ)

 

ລິນຍາໂທ: 

ຄ່າທໍານຽມການນໍາໃຊ້: ການຫຼິ້ນ 

ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການຮຽນການແກ້ໄຂ: US $ 100 ຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ 

Thesis: 3,000 ໂດລາສະຫະ

 

ນເອກ:

 ຄ່າທໍານຽມການນໍາໃຊ້: ການຫຼິ້ນ

 ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການຮຽນການແກ້ໄຂ: US $ 100 ຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ

 dissertation: US $ 10,000