top of page
2019-03-15_15-00-40.png

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

เปิดรับสมัครหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ที่หลุดจากระบบโรงเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ เพื่อเข้าเรียนในศูนย์การเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนองการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย

จุดเด่น

 • เรียนครบทั้ง 8 สาระวิชา

 • เรียนออนไลน์ 

 • มีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

 • ทำงานระหว่างเรียนได้

 • หลุดจากโรงเรียนกลับมาเรียนได้

 • ติดปัญหาสัญชาติ สมัครเรียนได้

 • จบการศึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาที่เปิด

 1. ประถมศึกษา

 2. มัธยมศึกษาตอนต้น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

 4. เรียนตามอัธยาศัย 

วิธีการเรียน

 1. เรียนออนไลน์

 2. เรียนรู้ด้วยตัวเอง 

 

การวัดผล

 1. สอบ ณ.ศูนย์การเรียน

 2. มีการบ้านและคะแนนเก็บ

ระยะเวลาศึกษา

หลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

 • อย่างน้อย 6 เดือน (1 ภาคเรียน)

การเรียนตามอัธยาศัย

 • เรียนได้ตลอดไป 

ค่าใช้จ่าย

สมัครเรียนที่นี่
bottom of page