top of page

CÁC HOẠT ĐỘNG

Danh sách chính thức các sinh viên tốt nghiệp năm 2014 

 

Lễ phát bằng và trao thưởng

Diễn ra vào ngày 14/12/ 2014  tại Văn phòng Hoàng Gia, Băng Cốc, Thái Lan

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

S1120137.JPG

S1120137.JPG

S1120007.JPG

S1120007.JPG

S1120130.JPG

S1120130.JPG

13

13

S1120148.JPG

S1120148.JPG

S1120194.JPG

S1120194.JPG

S1120197.JPG

S1120197.JPG

S1120218.JPG

S1120218.JPG

S1120236.JPG

S1120236.JPG

S1120250.JPG

S1120250.JPG

S1120176.JPG

S1120176.JPG

S1120165.JPG

S1120165.JPG

S1120273.JPG

S1120273.JPG

S1120290.JPG

S1120290.JPG

S1120295.JPG

S1120295.JPG

S1120383.JPG

S1120383.JPG

S1120301.JPG

S1120301.JPG

bottom of page