top of page

LIÊN HỆ​LI

Địa chỉ liên hệ:

International University of Morality

1317 Edgewater Dr #5418
Orlando, FL 32804

Địa chỉ email:

contact@IUM-World.org

Điều kiện liên hệ:

IUM luôn luôn hoạt động. Tuy nhiên bạn vui lòng liên hệ đến trước để đặt lịch hẹn.

Để vào phòng ảo, vui lòng nhấp vào đây:

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến hệt hông đăng nhập, vui lòng liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ của chúng tôi:

bottom of page