top of page

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

Tiến sĩ Đạo đức Quản trị Kinh doanh
 

Chương trình này dành cho những học viên có mong muốn giới thiệu phương pháp hoặc lý thuyết mới trong quản lý kinh doanh đi kèm với các giá trị về đạo đức ( ví dụ như quản lý, tiếp thị, tài chính, vận hành, vv...). Sinh viên cần phải tham gia vào các khóa tự nghiên cứu về lý thuyết môn đạo đức, các nguyên tắc quản trị kinh doanh và phương pháp nghiên cứu trước khi tiến hành làm luận án.

Tải thông tin chương trình

Tiến sĩ Đạo đức Giáo dục

Chương trình dành cho các học viên có mong muốn giới thiệu các kiến thức và phương pháp mới trong giảng dạy môn đạo đức. Sinh viên phải tham gia các khóa tự nghiên cứu về giáo dục, lý thuyết môn đạo đức và phương pháp nghiên cứu trước khi tiến hành làm đồ án.

Tải thông tin chương trình

Tiến sĩ Đạo đức Quản lý Tu viện

Chương trình dành cho các học viên mong muốn giới thiệu  một phương pháp hoặc lý thuyết mới về quản lý tu viện. Sinh viên phải tham gia vào các khóa tự nghiên cứu về môn đạo đức, các nguyên lý quản trị và phương pháp nghiên cứu trước khi tiến hành làm luận án.

 Tải thông tin chương trình

Tiến sĩ Đạo đức Quản lý Công
 

Chương trình dành cho các học viên có mong muốn giới thiệu phương pháp và lý thuyết mới về quản lý công hướng đến đạo đức. Sinh viên phải tham gia các khóa tự nghiên cứu về môn đạo đức, các nguyên lý quản lý công và phương pháp nghiên cứu trước khi tiến hành làm luận án. 

Tải thông tin chương trình

Tiến sĩ Lý thuyết Đạo đức

Chương trình dành cho những học viên có mong muốn giới thiệu kiến thức mới về lý thuyết đạo đức đến mọi người trên thế giới. Sinh viên phải hoàn tất các khóa tự nghiên cứu về lý thuyết môn đạo đức và  phương pháp nghiên cứu trước khi làm đồ án.

Tải thông tin chương trình

bottom of page