top of page

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Ts.John Stoeckel

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn

Ts.Michele Evoy-Lane

Cố vấn

Ven Robina Courtin

Cố vấn

Ts.Thongchai Sukkhayano

Cố vấn

Ts.Thongchai Thammatcho

Cố vấn

Ts. Liu Chin-Shen

Cố vấn 

Gs.Malou Bernales

Cố vấn 

Ts.Bounsing Khonevixam

Cố vấn

Ts.Anbin Ezhilan

Cố vấn 

Gs.Ts.Anchalee Meemuk

Cố vấn 

Ts.Wanda Wang

Cố vấn

bottom of page