ĐĂNG KÝ THỜI GIAN THI

Khi học viên hoàn thành đầy đủ các tài liệu học và/hoặc tham gia đầy đủ khóa học và nộp bài tập đầy đủ, học viên có thể đăng ký thi theo biểu mẫu đăng ký thi từ danh sách các ngày được IUM liệt kê. Học viên phải đăng ký trước ngày 15 của tháng có tổ chức thi. Kỳ thi sẽ được thực hiện dưới một hay nhiều hình thức, như phỏng vấn, thi tại nhà hoặc tại phòng thi. Nhớ chuẩn bị Webcam, tai nghe, microphone cho các kỳ thi vì đội ngũ nhân viên của IUM sẽ kiểm tra thông tin cá nhân và hướng dẫn thi cho thí sinh. Mốc giờ sẽ hiển thị theo giờ chuẩn quốc tế (GMT), vì vậy, bạn phải chuyển đổi sang giờ của quốc gia bạn đang sống.