top of page

CHỨNG NHẬN PHÁP LÝ

IUM  là một tổ chức tôn giáo được thành lập theo Luật số 1005.06(1)(F) của Bang Florida

Mục tiêu của IUM được nêu ra trong bộ Luật Giáo Dục Florida là:  trau dồi kiến thức cho các mục sư, các chuyên gia hoặc các cư sĩ. Những học viên tốt nghiệp tại IUM sẽ có cơ hội trở thành các đại sứ về đạo đức và những nhà lãnh đạo mẫu có thể mang lại lợi ích cho toàn xã hội.  Một số cá nhân trên thế giới có thể chủ động áp dụng nền tảng đạo đức vào sự nghiệp của để đem lại lợi ích cho mọi người. 

 

IUM nằm trong danh sách các tổ chức được Ủy ban Giáo dục Độc lập, Sở Giáo dục Florida và đạt các tiêu chí được đề ra trong Phần 1005.06 (1)(f) Luật Florida,và Quy định 6E-5.001, Bộ luật Hành chính của Florida. Tình trạng pháp lý của IUM có thể được tìm tại https://app2.fldoe.org/publicapps/cie/religious.asp hoặc viết thư đến Ủy ban Giáo dục Độc lập, Đường 325 West Gaines, Dãy1414, allahassee, Florida 32399-0400.

bottom of page