top of page

ĐÓNG GÓP

Đóng góp của bạn sẽ giúp " Đạo đức" lan truyền trên toàn thế giới
 

IUM là một tổ chức Phi lợi nhuận với mục đích thúc đẩy đạo đức trong xẫ hội thông qua 3 mảng quan trọng:

  1. Giáo dục lý thuyết và vận dụng Đạo đức

  2. Nghiên cứu về lý thuyết, giáo dục và quản lý Đạo đức

  3. Công nhận những nhân vật có đạo đức nổi trội

Những người có khả năng thúc đẩy đạo đức xã hội qua hình thức đóng góp cho IUM. Bạn có chỉ định một dự án mà bạn muốn tài trợ vì IUM thường xuyên tổ chức các sự kiện để xây dựng đạo đức trong các cộng đồng. Bất cứ sự hỗ trợ nào của bạn cũng sẽ đem lại tác động tích cực trên thế giới. 

 

bottom of page