CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

Cử nhân Đạo đức Quản trị Kinh doanh
Cử nhân Đạo đức Quản trị Tu viện

Chương trình đào tạo bao gồm 120 tín chỉ. Trong đó: 15 môn chung, 10 khóa học về Đạo đức, 15 khóa về nguyên tắc, lý thuyết và ứng dụng Quản trị Kinh doanh. Lớp học được thực hiện trực tuyến và sinh viên tự điều chỉnh thời gian học. (Đang mở lớp)

Chương trình đào tạo bao gồm 120 tín chỉ. Trong đó: 15 môn chung, 10 khóa học về Đạo đức, 15 khóa về nguyên tắc, lý thuyết và ứng dụng Quản lý tu viện. Sinh viên tự điều chỉnh thời gian học. (Sắp mở lớp)